Verenigingen en commissies


Gemeente-zijn door de week:

 

Behalve de zondagse erediensten komen door de week gemeenteleden bij elkaar om bijbelstudie te doen en samen te bidden.

In onderstaand overzicht vindt u welke bijbelstudiegroepen en huiskringen actief zijn binnen onze gemeente.

 

Mannenvereniging “Prof. Dr. S. Greijdanus”

De vereniging komt iedere veertien dagen op maandag bij elkaar in het kerkgebouw. Gemiddeld zijn er steeds zo’n tien mannen aanwezig, in een leeftijd variërend vanaf 40+.  Er wordt bijbelstudie gedaan aan de hand van de een schets van de Bijbelstudiebond die meestal leiden tot diepgaande discussies.

 

Vrouwenvereniging “Rondom Het Woord”

De vrouwenvereniging vergadert een maal in de veertien dagen op woensdagavond in het kerkgebouw. Gemiddeld zijn er tien leden aanwezig. Er wordt een Bijbelboek, een actueel onderwerp of een thema uit het blad ‘Wegwijs’ besproken. ‘Wegwijs’ is een periodiek van de Bijbelstudiebond. Het onderwerp wordt meestal door een lid op eigen wijze extra voorbereid.

 

HZN (Huiskring Zonder Naam)

Deze groep komt iedere veertien dagen op dinsdag bij elkaar bij èèn van de leden thuis. De gemiddelde leeftijd van de leden is ongeveer 30 jaar.
Aan het begin van het seizoen wordt er een keuze gemaakt voor een boekje of een onderwerp aan de hand waarvan de bijbelstudies gedaan worden.
Dit seizoen wordt het boekje ‘Geloven zoals je bent’ van Wil Doornenbal behandeld.

 

 Taakgroepen en commissies
Veel gemeenteleden zijn actief om hun christen-zijn zo concreet mogelijk vorm te geven. Hieronder vindt u alle commissies en taakgroepen van onze gemeente.

 

Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit ouderlingen en diakenen. De eerste dragen de verantwoordelijkheid over de gemeente en zien toe op de woordverkondiging en de pastorale zorg. De diakenen inventariseren en coördineren de zorg binnen de gemeente.
Op dit moment heeft onze gemeente geen eigen predikant.

Pastoraal team
Het pastoraal team bestaat uit pastoraal werkers die de Kerkenraad ondersteunen. Zij bezoeken gemeenteleden en ondersteunen hen. 

Commissie van Beheer
Deze commissie houdt zich bezig met de praktische kant van het reilen en zeilen in de kerk, met name het onderhoud van het kerkgebouw en de pastorie.

Catechese team
Jongeren vanaf 12 jaar krijgen catechese in Doorn, samen met jongeren van de Nederlands Gereformeerde Kerk. Vanuit onze gemeente zijn er ook mentoren aangesteld om de groepen te begeleiden. 


Kinderclub
Iedere veertien dagen wordt er op zondagochtend tijdens de eredienst kinderclub gehouden voor kinderen tot ongeveer acht jaar. De kinderen luisteren naar een bijbelverhaal, leren een lied en knutselen.

Aan het eind van de de dienst gaan de kinderen naar beneden om te vertellen wat ze gedaan hebben. Dan wordt ook met de gemeente samen het geleerde lied gezongen.
Tijdens iedere morgendienst is er creche voor de allerjongsten.

Grote Club
Voor kinderen vanaf ongeveer 8 jaar is er één keer per maand club. Hier gaan we wat dieper op bepaalde thema's in. Hoe zit het eigenlijk met God en de drie-eenheid? Hoe zit de bijbel in elkaar en hoe weet je dat dit waar is? 

Commissie Mission
Onderhoudt contacten met andere kerkelijke gemeentes en instanties en enthousiasmeert de gemeente. Af en toe wordt er iemand uit het zendingsveld uitgenodigd om in de gemeente over Gods werk over de grens te vertellen.

Beamteam
De liturgie van de dienst is te volgen op een groot scherm voor in de kerk. Leden van het beamteam maken voor iedere dienst een digitale uitvoering van de liturgie.

Ontmoetingsmiddagen
Eèn keer per maand, op donderdagmiddag komen een aantal senioren uit onze gemeente en de Nederlands Gereformeerde Kerk van Doorn bij elkaar. In de meeste gevallen wordt er een spreker uitgenodigd.


Taakgroep Zorg
Leden van deze taakgroep ondersteunen gemeenteleden die om wat voor reden dan ook wat extra zorg nodig hebben. Zij regelen bijvoorbeeld vervoer of bezoekschema’s.


Bloemencommissie
Zorgt bij bijzondere gelegenheden (christelijke feestdagen, doopdienst etc.) voor bijpassende bloemen in het liturgisch centrum.

Gastenontvangst
Is op zondag voor de aanvang van de dienst in de hal aanwezig om mensen welkom te heten en als dat gewenst wordt van informatie te voorzien.

Kerkblad
Het kerkblad komt èèn keer per twee weken digitaal uit en hierin zijn alle nieuwswaardige zaken opgenomen: het actuele preek- en collecterooster, berichtgeving vanuit verschillende commissies, lief en leed van gemeenteleden etc.


Commissie lezers
Tijdens de erediensten wordt de schriftlezing verzorgd door een gemeentelid.

Kostersploeg
Onze gemeente heeft geen vaste koster in dienst, een groep van acht personen is per toebeurt een zondag koster.

Schoonmaakploeg
De kerk wordt om de veertien dagen op woensdagochtend schoongemaakt.

Commissie Startdag
We starten ieder nieuw seizoen in september met een gezellig samenzijn.