Verenigingen en commissies


Gemeente-zijn door de week:

 

Behalve de zondagse erediensten komen door de week gemeenteleden bij elkaar om bijbelstudie te doen en samen te bidden.

In onderstaand overzicht vindt u welke bijbelstudiegroepen en huiskringen actief zijn binnen onze gemeente.

 

Mannenvereniging “Prof. Dr. S. Greijdanus”

De vereniging komt iedere veertien dagen op maandag bij elkaar in het kerkgebouw. Gemiddeld zijn er steeds zo’n tien mannen aanwezig, in een leeftijd variërend vanaf 40+.  Er wordt bijbelstudie gedaan aan de hand van de een schets van de Bijbelstudiebond die meestal leiden tot diepgaande discussies.

 

Vrouwenvereniging “Rondom Het Woord”

De vrouwenvereniging vergadert een maal in de veertien dagen op woensdagavond in het kerkgebouw. Gemiddeld zijn er tien leden aanwezig. Er wordt een Bijbelboek, een actueel onderwerp of een thema uit het blad ‘Wegwijs’ besproken. ‘Wegwijs’ is een periodiek van de Bijbelstudiebond. Het onderwerp wordt meestal door een lid op eigen wijze extra voorbereid.

 

Bijbelstudiegroep

Deze groep komt iedere veertien dagen op dinsdagavond bij elkaar bij èèn van de leden thuis. Gemiddeld zijn er steeds zo’n zes mensen, variërend in leeftijd vanaf veertig jaar. 
Aan het begin van het seizoen wordt er een keuze gemaakt voor een boekje dat als leidraad dient bij de bijbelstudies.

 

Huiskring Dock B

Deze huiskring komt iedere veertien dagen op zondagavond bij elkaar bij èèn van de leden thuis en eten dan eerst gezamenlijk.

Aan het begin van het seizoen worden er onderwerpen gekozen.

 

Huiskring De Dijk

Dit is een bijbelstudiekring voor Odijk en omstreken, bestaande uit zo’n vijf adressen. Ook leden uit andere kerkelijke gemeentes zijn welkom zich bij deze huiskring aan te sluiten. De huiskring komt iedere twee weken op zondagavond bij elkaar bij een van de leden thuis en eet dan eerst gezamenlijk. Er worden diverse onderwerpen behandeld.

 

HZN (Huiskring Zonder Naam)

Deze groep komt iedere veertien dagen op dinsdag bij elkaar bij èèn van de leden thuis. De gemiddelde leeftijd van de leden is ongeveer 30 jaar.
Aan het begin van het seizoen wordt er een keuze gemaakt voor een boekje of een onderwerp aan de hand waarvan de bijbelstudies gedaan worden.
Dit seizoen wordt het boekje ‘Geloven zoals je bent’ van Wil Doornenbal behandeld.

 

Gebedsuur
“Bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wt Hij van u, die èèn bent met Christus Jezus, verlangt.” 1 Tess. 5: 17-18

 

Wat doen we?
Een keer in de veertien dagen komen gemeenteleden samen om met elkaar te bidden en te danken voor de gemeente, voor gemeenteleen, voor mensen en gebeurtenissen in Nederland en in de wereld.

 

Voor wie?
Iedereen die samen met anderen wil bidden voor kerk en wereld.

 

Wanneer en waar?
Volgens rooster een keer in de twee weken op dinsdagavond van 19.30u tot 20.30u in ons kerkgebouw.

 

 Taakgroepen en commissies
Veel gemeenteleden zijn actief om hun christen-zijn zo concreet mogelijk vorm te geven. Hieronder vindt u alle commissies en taakgroepen van onze gemeente.

 

Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit drie ouderlingen en drie diakenen. De eerste dragen de verantwoordelijkheid over de gemeente en zien toe op de woordverkondiging en de pastorale zorg. De diakenen inventariseren en coördineren de zorg binnen de gemeente.
Op dit moment heeft onze gemeente geen eigen predikant.

Pastoraal team
Het pastoraal team bestaat uit een kerkelijke werker en drie pastoraal werkers die de Kerkenraad ondersteunen. Zij bezoeken gemeenteleden en ondersteunen hen. Tevens is er een kerkelijk werker aan de gemeente verbonden.

Commissie van Beheer
Deze commissie houdt zich bezig met de praktische kant van het reilen en zeilen in de kerk, met name het onderhoud van het kerkgebouw en de pastorie.

Catechese team
Jongeren vanaf 12 jaar krijgen catechese op in de Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk van Houten. Vanuit onze gemeente zijn er ook mentoren aangesteld om de groepen te begeleiden. De groepen van 12 tot 14 jaar krijgen catechisatie op maandag, de groepen vanaf 16 jaar en de belijdeniscatechisatie op woensdagavond.

Kinderclub
Iedere veertien dagen wordt er op zondagochtend tijdens de eredienst kinderclub gehouden voor kinderen tot ongeveer acht jaar. De kinderen luisteren naar een bijbelverhaal, leren een lied en knutselen.

Aan het eind van de de dienst gaan de kinderen naar beneden om te vertellen wat ze gedaan hebben. Dan wordt ook met de gemeente samen het geleerde lied gezongen.
Tijdens iedere morgendienst is er creche voor de allerjongsten.

Commissie Zending en Hulpverlening
Onderhoudt contacten met andere kerkelijke gemeentes en instanties en enthousiasmeert de gemeente. Af en toe wordt er iemand uit het zendingsveld uitgenodigd om in de gemeente over Gods werk over de grens te vertellen.

Beamteam
De liturgie van de dienst is te volgen op een groot scherm voor in de kerk. Leden van het beamteam maken voor iedere dienst een digitale uitvoering van de liturgie.

Seniorenmiddagen
Eèn keer per maand, op donderdagmiddag komen een aantal senioren uit onze gemeente en de Nederlands Gereformeerde Kerk van Doorn bij elkaar. In de meeste gevallen wordt er een spreker uitgenodigd.

Taakgroep Buitenlandse Gasten
Leden van deze commissie bezoeken buitenlandse gasten die woonachtig zijn in de AZC’s op ons kerkelijk grondgebied.

Zij coördineren zorg en hulp van praktische aard: bijvoorbeeld het vervoer naar de kerkdienst. Ook houden zij de gemeente op de hoogte.

Taakgroep Cipau
Sinds het begin van deze eeuw bestaat er een relatie met de Hongaars Gereformeerde gemeente van Cipau (Roemenië) Deze band wordt onder andere onderhouden door periodiek een bezoek aan Cipau te brengen.

Taakgroep Zorg
Leden van deze taakgroep ondersteunen gemeenteleden die om wat voor reden dan ook wat extra zorg nodig hebben. Zij regelen bijvoorbeeld vervoer of bezoekschema’s.

Commissie Kerstzangavond
Ieder jaar organiseert onze gemeente op kerstavond een zangavond in ons kerkgebouw. Het streven is om deze dienst zo laagdrempelig mogelijk te maken zodat ze ook aantrekkelijk is voor mensen die niet vaak een kerk van binnen zien.

Bloemencommissie
Zorgt bij bijzondere gelegenheden (christelijke feestdagen, doopdienst etc.) voor bijpassende bloemen in het liturgisch centrum.

Gastenontvangst
Is op zondag voor de aanvang van de dienst in de hal aanwezig om mensen welkom te heten en als dat gewenst wordt van informatie te voorzien.

Kerkblad
Het kerkblad komt èèn keer per maand uit en hierin zijn alle nieuwswaardige zaken opgenomen: het actuele preek- en collecterooster, berichtgeving vanuit verschillende commissies, lief en leed van gemeenteleden etc.

Projectgroep Kerkspiegel
In 2013 is er een kerkspiegel afgenomen in onze gemeente om te inventariseren welke zaken in onze gemeente goed lopen en op welke punten we ons nog kunnen ontwikkelingen. De projectgroep Kerkspiegel coördineert en delegeert de concrete uitvoering van de uitkomsten van deze kerkspiegel.

Commissie lezers
Tijdens de erediensten wordt de schriftlezing verzorgd door een gemeentelid.

Kostersploeg
Onze gemeente heeft geen vaste koster in dienst, een groep van acht personen is per toebeurt een zondag koster.

Schoonmaakploeg
De kerk wordt om de veertien dagen op woensdagochtend schoongemaakt.

Commissie Startdag
We starten ieder nieuw seizoen in september met een gezellig samenzijn.